Sık Sorulan Sorular | Enerji Kimlik Belgelendirme

02 Mayıs 2007 Tarihli Resmi Gazete’de ilan edilerek yürürlüğe girmiş 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak 5 aralık 2008 tarihinde çıkartılmış olan 27075 sayılı “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”ne göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Ülkemizde bu kanunlar çerçevesinde binaların sınıflandırılması için 2 tip bina tarifi getirilmiştir. MEVCUT BİNA - YENİ BİNA Yeni bina ve mevcut bina tanımları için milat olarak referans alınabilecek tarihleri ayırarak Yapınızın hangi statüde olduğunu “Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için -Yönetmeliğin Geçici 4üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince- 01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar YENİ BİNA, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar MEVCUT BİNA olarak değerlendirilmelidir. Olarak Çevre bakanlığınca tanımlanmıştır.

Mevcut binalar 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nun” Geçici 6ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince 01.01.2020 tarihine kadar, Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır. Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenleme yetkisi yetkilendirilmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından alınan uzun vadeli uzmanlık programlarını tamamlayan SMM mühendisler tarafından verilmektedir. Bu doğrultuda Mühendislik bilimlerinden (Makina-inşaat-elektrik-elektronik-mimar) olan SMM (oda tarafından ayrıca Mühendis Tescil belgesine sahip kişi/kurum/kuruluşlara verilen yetkidir. İlgili yetkili firmalar Çevre bakanlığı sistemi olan BEP yazılımına bina mühendislik Etüd/hesaplamalarını binanızı YERİNDE inceleyerek ve etüd ederek sisteme girmekte ve onaylarını alarak ekb belgesini teslim etmektedir. Çevre bakanlığı Web sayfası altında Mesleki hizmetler genel müdürlüğü sayfasında Ekb düzenlemeye (yeni ve mevcut bina dalları ayrılmaktadır.) yetkili personel isim ve adresleri ilan edilmektedir. Bunun dışında ekb Veriyorum diyerek dolanan kişi ve kurum –kuruluşlara Bina etüd Proje sertifikası ve Ekb uzmanı kimliklerini görmeden yapılacak işlemler hatalı yada dolandırma maksatlı olabilir. Yada yetkisi dahilinde başka illere posta-internet telefon yoluyla ekb bilgilerini düzenleyen firmalarda yapacakları doğru olmayan hesap ve yöntemlerden dolayı ekb belgeniz iptal edilme ve boşuna firmaya ücret ödeme riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz.Bundan dolayı size ulaşan kişi ve yetkilinin Ekb belgesinde İmza atan kişi ve yetkili olup olmadığını kontrol ediniz. Yeni binalar için bu belge yeni binalar ise yönetmeliğin Geçici 4üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince 01.01.2011 tarihinden itibaren alınması zorunlu hale gelmiş olup , yapı kullanım izin belgesi aşamasında ilgili idarelerce istendiğinden yeni bina sahibi vatandaşlarımızın yapması gereken ekstra bir işlem bulunmamaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) mevcut yönetmelik hükümlerine göre “yapının tümü“ için hazırlanmaktadır. “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre Enerji Kimlik Belgesi (EKB)’nin temini için 2019 yılının sonuna kadar zaman tanınmıştır. 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Aksi belirtilmediği takdirde Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmayan yapıların, alım-satım ve kiralama gibi resmi işlemleri ilgili kurumlarca yapılmayacaktır.

‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin 25. Maddesine göre; binaların alım, satım ve kiraya verme iş ve işlemlerinde ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) düzenlenmiş olması zorunludur. Binanın/dairesin alım-satımında ve kiraya verilmesi sırasında “mal sahibi ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)’ni bir suretini alıcıya veya kiracıya vermek zorundadır. Enerji Kimlik Belgesi, dolaylı olarak yapıların rayiç bedelini etkilemektedir. Çünkü yapıda zaruri ihtiyaçlar için kullanılacak enerji sarfiyatı, yapının inşası ya da tadilatı sırasında kullanılan malzemenin kalitesini bu belge ile belgelendirilmiş olacaktır. Kaliteli malzeme kullanılan yapılarda ISI kaybı kat sayısı düşük çıkmaktadır. Bu nedenle yapı için tüketilen enerji sarfiyatının da minimum seviyelerde olduğu gözlemlenmiştir.

Enerji Kimlik Belgesi, Belediyeler tarafından ve 01.01.2020 tarihinden itibaren de alım-satım aşamasında Tapu ve Kadastro Dairelerinde sorgulamaları yapılacaktır.Ayrıca Kiralama işlemlerinde SU-ELEKTRİK-DOĞALGAZ abone kaydı işlemleri esnasında yapı sahibinden istenecektir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu süre içinde yapınızda Belgeyi etkileyecek nitelikte onarım-tadilat-ilave gibi (klima-kombi-merkezi sistem değişimi-yalıtım yapılması-pencere değişimleri) Belgeyi düzenleyen kuruluştan revizyon ile yenileme talep etmelisiniz.

E-devlet Üzerinden EKB sorgula ekranından size ait tapu veya diğer binalar için kısımlarını seçerek binanınızın EKB belgesinin olup olmadığını görebilir-sorgulayabilirsiniz.

"5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan "Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği” hükümleri gereği, tüm özel, ticari, konut ve kamu binaları, bina yönetimi, site yönetimi ya da yetkili müdürler yasal süre içerisinde yetkili kuruluşlara başvurarak binalarına Enerji Kimlik Belgesi düzenletmek zorundadırlar. Düzenlenen belgenin bir nüshasının bina girişinde rahatça görünebilecek bir yere asılması, bir nüshasının ise yönetim dosyasında muhafaza edilmesi zorunludur.İbaresi bulunmaktadır.

Eğer ki mevcut (2011 öncesi ruhsatlı) binanızda EKB belgesi bulunmamakta ve 1-1-2020 tarihi itibari ile tapu dairesinde satılamaz-kiralanamaz hükmü gereği belge alımı zorunluluğu başladığında ilgili birey daire sahibi Ekb talebini bireysel olarak’tayapabilmektedir.Fakat yapılacak talep sadece tapu sahibi olduğu bölüme değil tüm binayı kapsayacak şekilde düzenlenecektir.

Mülkünüze EKb almak istiyor iseniz : 1-Mimari Proje 2-Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanım İzin Belgesi veya İskan Ruhsatı 3-Mekanik Tesisat Projeleri ( Isıtma Projeleri - Soğutma Projeleri - Havalandırma Projeleri ) 4-Elektrik Tesisatı Projesi 5-Isı Yalıtım Projesi gerekmektedir. Bu belgelerin bir kısmı yada tamamı olmaması veyahut yapının tarihi itibari ile belgelerden sonra bir veya daha fazla değişik tadilat-onarım-yenileme geçirmesi belgeler haricinde ETÜD yapılması gerekliliği bulunmaktadır.Bu durumunda belgenin teslim zamanı-maliyeti değişiklik arzedebilmektedir.(bknz tablo Mevcut-Yeni Bina Belgelendirme Süreç haritası)

Hızlı ve Güvenilir EKB almak için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz